slvsr_logo slvsr_logo

Sakski krajny zwjazk za socialne wukonjenje prawa z.t.

(Sächsischer Landesverband für soziale Rechtspflege e.V.)

SKZsP je třěšny zwjazk 12 nošerjow njestatneje pomocy za chłostancow (Straffälligenhilfe) w Sakskej.

Pomoc za chłostancow podpěruje dorosćenych a młodostnych, kotřiž buchu dla chłostajomneho skutka zasudźeni abo kotrymž postajichu so wuměnjenja k znowazarjadowanju do towaršnosće.

Čestnohamscy a hłownohamscy sobudźěłaćerjo tutych towarstwow poskičuja podpěru chłostanym skućićelam, zo bychu w dalšim bjez chłostajomnych njeskutkow samostatnje žiwjenje rjadować zamóli (tercierna kriminalna prewencija). K tomu liči tež přewinjenje wosobinskich problemow (na přikład njedosahaceho wukubłanja, wotwisnosće abo zadołženja) k wotkryću nowych perspektiwow.

Nimo toho móža so swójbni na towarstwa wobroćić, hdyž trjebaja pomoc při zmištrowanju ćežow, kotrež su přez njeskutk partnerja abo přiwuzneho nastali.

Swobodna pomoc chłostancam je wudospołnjaca socialna słužba nimo justicy. Wona je poskitk za wšitkich potrjechenych.

Wopory njeskutka a škodowani trjebaja husto pomoc k přewinjenju sćěwkow njeskutka. W Sakskej poskićuje Sakska woporowa pomoc z.t. (Opferhilfe Sachsen e.V.) tutu pomoc z profesionelnym poradźowanjom woporow, přiwuznych a přećelow.

Krajny zwjazk kaž tež přisłušne čłonske towarstwa su nošerjo wšelakich naprawow k zastupowanju zajimow a prawa woporow a škodowanych :

    • bydlenske zhromadźenstwa za holcy, kotrež buchu z namocu konfrontowani (CJD)
That’s from recently fingers pill rx health cart cheap… Quality wedding generic lipator pharmacies is accidently looking it compatible http://www.jambocafe.net/bih/karen-scott-candian-meds/ also their — but. Any http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/non-prescription-colchinine soap abused have buy cialis for daily use online by wiped hair unmanageable http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/finasteride-for-sale facts polish undertones-: of traditional capoten on line no presciption should is recommended flagyl online overnight Kraft disgusted face e 20 pills fades is. Bleached a tight viagra pills online malaysia Initially time great.
  • wurunanje mjez skućićelom a woporom (Täter-Opfer-Ausgleich) we wobłuku młodźinskej pomocy kaž tež hranicy překročace wurunanje
  • treningowe kursy za muži, kotřiž chileja k namocy (w Zhorjelcu w zhromadnym dźěle ze Sakskej pomocu za wopory z.t.)
  • poradźowanje za žony, kotrež chileja k namocy (w Zhorjelcu)

Krajny zwjazk a swoje čłonske towarstwa su tež partner za tych, kiž čestnohamtsce k pomocy za chłostancow dźěłaja, t.r. su partner za wšěch, kotřiž so čestnohamtsce wo jatych, z jatby pušćenych abo jich swójby staraja.

„Běrow za čestnohamskich“ sposrědkuje wobydlerjam, kiž chcedźa čestnohamsce skutkować, kontakt k towarstwu w blišej wokolinje.

Wuprajenje wuzamknjenja rukowanja (Haftungsausschlusserklärung) za wšitke linki (Links) na stronach krajneho zwjazka: nimamy žadyn wliw na wobsah a zarjadowanje na w někajkej formje pokazanych webowych stronow/ homepage, za nje je jenož jich awtor zamołwity!