Skip to content

Saksoński Związek Socjalnej Opieki Prawnej e. V.

Saksoński Związek Socjalnej Opieki Prawnej e. V. (SLVsR) jest parasolem dla 10 organizacji zajmujących się pomocą penitencjarną w Saksonii.

Pomoc penitencjarna obejmuje dorosłych i nieletnich, którzy z racji popełnionego przestępstwa zostali
prawomocnie skazani lub nałożone zostały na nich obowiązki karne, jeżeli zabiegają oni o ponowne włączenie w życie społeczne.

Pracownicy społeczni i zawodowi działający w naszych organizacjach wspierają osoby podlegające karze, tak aby mogły one zorganizować swoje dalsze życie wolne od przestępstw (zapobieganie ponownej
przestępczości). Przezwyciężenie problemów osobistych (np brak wykształcenia, uzależnienie, długi) ma służyć otwieraniu nowych perspektyw. O pomoc zwracać się mogą do nas również rodziny osób aresztowanych.

Społeczna pomoc penitencjarna jest uzupełnieniem pomocy oferowanej przez kuratelę sądową. Jest to oferta dla osób dotkniętych takimi problemami.

Poszkodowani na wskutet popełnionego czynu karnego potrzebują pomocy w przepracowaniu jego następstw. W Saksonii profesjonalnej porady i wsparcia udziela w tym zakresie Opferhilfe Sachsen e. V., która zajmuje się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw, ich rodzinom i przyjaciołom.

Saksoński Związek Socjalnej Opieki Prawnej oraz jego członkowie są podmiotami osobnych działań, występując w interesie poszkodowanych osób:
– wspólnota mieszkaniowa dla dziewcząt będących ofiarami gwałtu „CJD“
– mediacje w sprawach karnych dla młodzieży oraz mediacje transgraniczne
– kursy treningowe dla mężczyzn używających przemocy w otaczającym ich środowisku
(w Görlitz, współpraca z Opferhilfe Sachsen e. V.)
– kursy treningowe dla kobiet używających przemocy w otaczającym ich środowisku (w Görlitz)

Saksoński Związek Socjalnej Opieki Prawnej oraz jego organizacje członkowskie są kontaktem dla wolontariuszy zajmujących się pomocą penitencjarną, tzn dla obywateli, którzy społecznie opiekują się więźniami, osobami opuszczającym więzienie oraz ich bliskimi. Biuro „Büro Ehrenamt“ pośredniczy w nawiązaniu kontaktu z organizacjami dla obywateli, którzy chcą zaangażować się w pomoc
penitencjarną w swoim regionie.

 
Wyłączenie z odpowiedzialności za wszelkie linki znajdujące się na stronie Saksońskiego 
Związku Socjalnej Opieki Prawnej. Nie mamy żadnego wpływu na treść i formę zawartą na 
stronach internetowych. Wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi autor.